Beleid 2019

Facturering

De ouder is voor de door de F&Fplus gastouder te verrichten opvang en verzorging de vergoeding verschuldigd van € 4,95 per uur. Ik hanteer de tarieven van GOB Berend Botje te Zwaag. Het uurtarief is inclusief lunch en tussendoortjes. De betaling gaat via GOB Berend Botje te Zwaag. De normale en eventuele extra uren worden  per maand in rekening gebracht, Normale uren zijn de uren die voor de start van de opvang of aan het begin van het kalenderjaar zijn afgesproken. De opvanguren worden door mij bijgehouden in het portal. Na afloop van de maand dient dit binnen 3 dagen door u gecontroleerd te worden. U krijgt per maand achteraf een factuur, waarin is opgenomen het aantal opvanguren  waarover de vergoeding is verschuldigd. De factuur die u van Berend Botje ontvangt dient binnen 3 dagen te zijn betaald, zo niet, dan volgt er een herinnering en indien er dan nog niet betaald wordt stopt de opvang onmiddellijk. Als de factuur weer betaald wordt kan de opvang in overleg weer aanvangen. 

Opvangdagen

  1. De opvangdagen zijn op maandag tot en met donderdag.

 

  • Let op!: Ik vang momenteel alleen kindjes op van 0 tot 4 jaar

 

 

Dagen waarop geen opvang wordt geboden/gevraagd

F&F gastouder en ouder zijn verplicht om de dagen (bijvoorbeeld vakantiedagen, verlofdagen en feestdagen waarmee nog geen rekening is gehouden in het contract) waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk, doch ten minste een maand van tevoren aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is, in het geval de ouder in verzuim is, de F&F gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat opvang niet is geboden. In het geval de F&F gastouder in verzuim is worden de uren niet aan u berekend. Ruildag/uren kunnen worden afgesproken indien op tijd van te voren aangevraagd en indien mogelijk.  

Ziekte op te vangen kind(eren)

Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen, wordt in overleg afgesproken of ze gebracht kunnen worden. Indien het kind door ziekte niet opgevangen wordt, dan is de ouder gedurende de eerste zeven ziektedagen de overeengekomen vergoeding desondanks verschuldigd over de dagen waarop opvang zou hebben plaatsgevonden.  Kinderen met waterpokken zijn welkom vanaf het moment dat de blaasjes ingedroogd zijn. Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders, die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op gevraagde dagen en tijden. Voor degenen die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd.

Brengen en halen van en naar school

De kinderen worden van en naar school gebracht lopend of met de bolderkar.

Afspraken

Indien er afspraken gemaakt worden over de verzorging/medicatie van de kinderen of het alleen buiten het hek spelen,c.q. bij vrienden/vriendinnen spelen is het in sommige gevallen nodig om dit schriftelijk vast te stellen. Dit wordt dan door de ouders en mij ondertekend.